צרו קשר בוואטסאפ 03-3035060

תנאי שימוש באתר

ברוכים הבאים לאתר CALLEVENT הפועל בכתובת: /https://www.hafakot.co.il

שימוש בכל דף ודף באתר או באיזה שירות או פעילות אחרת כפוף לתקנון זה ומשכך חשובה במיוחד קריאת התקנון באופן קפדני והבנתו. השימוש כאמור מעיד כי קראת את התקנון ונתת לו את הסכמתך המלאה.

כללי

 1. מטעמי נוחות, מנוסח התקנון בגוף שני, אך הוא מופנה ומחייב את כל המשתמשים ו/או מי מטעמם בשירותים והפעילויות השונות של החברה. כמו כן, תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך הם מתייחסים כמובן הן לנשים והן לגברים כאחד.
 2. מובהר כי החברה שומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק את הגישה של המשתמש לאתר ולשירותים של החברה בכל שלב שהוא, לרבות במקרה בו המשתמש הפר את הוראות תקנון זה ו/או אם נמצא שהמשתמש מנסה לפגוע בפעילותה התקינה של החברה, בעובדיה, בשמה ו/או מ כל סיבה אחרת.
 3. תנאי השימוש האמורים להלן יחולו על כל שימוש באתר, ויהוו הסכם מחייב לכל דבר ועניין בין המשתמשים לבין הנהלת האתר. אם אינכם מסכימים לתנאי מתנאי שימוש אלו הנכם מתבקשים שלא לעשות כל שימוש באתר. בנוסף, מובהר כי גלישה באתר, מהווה את הסכמת המשתמש לקבל ולנהוג לפי הוראות תנאי שימוש אלו ומהווה את הצהרת המשתמש כי לא תהא לו ו/או מי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או מי מבעלי האתר ו/או עובדיו בכל הקשור לתנאים והוראות השימוש.


  תנאי השימוש באתר

 4. כל המחירים המופיעים באתר על גבי השירותים נקובים בשקלים חדשים. המחירים כוללים מע"מ, ככל שחל על פי דין. הנהלת האתר רשאית לעדכן את מחירי השירותים מעת לעת, ללא כל הודעה מוקדמת.
 5. מובהר כי הנהלת האתר אינה מתחייבת שכל השירותים והנכסים שתמונותיהם מופיעים באתר פעילים, וכי התמונות שבאתר מיועדות להמחשה בלבד. יודגש, כי ייתכנו הבדלי ו/או שינויים כאלה ואחרים בין מראה הנכס באתר לבין מראה המוצר במציאות.


  כשרות להשתמש באתר

 6. חל איסור מוחלט לעשות שימוש, מכל סוג שהוא, באתר ו/או בכל חלק מהאתר לכל מטרה אחרת שאינה שימוש אישי ולא מסחרי. כמו כן, אין לעשות כל שימוש, בכל אופן, בתוכן, טקסט, שמות או כל חומר אחר המופיע ו/או יופיע מפעם לפעם, באתר או בכל חומר שיווק או פרסום של האתר (להלן: " התוכן"), ואין לאפשר לאחרים לעשות בו שימוש כאמור לעיל.
 7. הנהלת האתר שומרת לעצמה הזכות למנוע את הגישה של משתמשים שהתנהגותם אינה הולמת או המנסים לפגוע בניהולו התקין של האתר.


  שכירת נכסים דרך האתר

 8. כל האחריות לטיב הנכסים ו/או איכות השירותים המוצגים במסגרת תהיה על משכירי הנכסים בלבד כאשר ידוע ומובהר למשתמש כי האתר משמש ככלי פרסומי ושיווקי בלבד לבעלי הנכסים.
 9. הנהלת האתר רשאית, אך לא חייבת, להציג או לשלוח למשתמש עדכונים באמצעות הדואר האלקטרוני, ובכלל זה עדכוני תוכן, מידע על שירותיה ומוצריה, כמו גם שירותים ושירותים של אחרים, מבצעים וחידושים באתר, כמשמעות הדברים בסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושירותים), התשמ"ב- 1982.


  ביטולים והחזרות

 10. הנהלת האתר לא תהיה אחראית לכל איחור ו/או שינוי שנגרם למשתמש, לרבות בכל הקשור למקרים הבאים: כוח עליון לרבות מלחמה, פעולות איבה, מגיפה, מצב חירום ונזקי טבע, שביתה או כל סיבה שאינה בשליטת הנהלת האתר ו/או כל סיבה הקשורה לבעלי הנכסים.


  שחרור מאחריות

 11. האתר, תוכנו וכל שירות אחר שינתן באמצעותו, כולם עומדים לרשות המשתמשים כמות שהם וכמות שיהיו זמינים. השימוש באתר יעשה על אחריות המשתמש בלבד.
 12. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, הנהלת האתר לא תישא בכל אחריות שהיא, ובכלל זה, אך לא רק: כל אחריות הנובעת מהזמינות, הדיוק, העדכניות, מהימנות, מוסריות, או האפשרות לשימוש בתוכן שבאתר או בנכסים המופיעים בו, כל מצג לעניין בעלות ו/או זכויות קנין אחרות, מצגים לעניין אי הפרה, מצגים לעניין סחירות ו/או תאימות למטרה כלשהי, מצגים הנובעים ממהלך המסחר ו/או השימוש.
 13. האמור בסעיף זה לעיל, יחול, מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, גם, אך לא רק, בהתייחס לכל נזק ו/או חבות ו/או הוצאה, מכל סוג שהוא, ישירים ו/או עקיפים, שיגרמו לך ו/או לכל אדם ו/או תאגיד אחר כתוצאה, ישירה ו/או עקיפה של כל טעות, השמטה ו/או פגם בתוכן ו/או בנכסים עצמים כולל כל מחדל מלפעול, טעות, השמטה, הפסקה, פגם עיכוב בפעולה ו/או העברה, וירוס מחשב, רוגלה, כישלון תקשורת, גניבה ו/או השמדה ו/או פגיעה ברשומה, גישה לא מורשית אל ו/או שינוי לא מורשה של ו/או שימוש, ברשומה, לרבות, אך לא רק, בגין עילה שיסודה בחוזה, עילה נזיקית, רשלנות, לשון הרע ו/או כל עילה אחרת, מכל סוג שהוא, לפי כל דין ו/או הסכם.


  קניין רוחני

 14. כל הזכויות הקניין רוחני באתר ובכלל זה ובלא הגבלה, זכויות יוצרים, פטנטים, סימני מסחר וסימנים מכל סוג אחר, שמות מסחריים, זכויות עיצוב, זכויות מוסריות, זכויות במידע, בארכיב ובשידור, זכויות פרסום ושיווק, מדגמים, סודות מסחריים (להלן: " זכויות קניין רוחני "), הנובעות ו/או המתייחסות אל האתר ו/או התוכן, ובכלל זה, ללא הגבלה, כל טקסט, חומר ותמונות שבאתר, הינם רכושה הבלעדי של הנהלת האתר, או של צד שלישי אשר הסמיך את הנהלת האתר לעשות בו שימוש, ומוגנים ככאלו על ידי הדין הישראלי והבינלאומי.
 15. בכל הנוגע לאמור בהסכם זה, חל איסור להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, להעביר, לשנות, לעבד, להעתיק, לתרגם, למכור, להשכיר או לשלוח לצד שלישי את זכויות הקניין הרוחני שבאתר, בלא אישור מראש ובכתב מהנהלת האתר.
 16. אין באמור באתר או בתוכן, באופן מפורש או בעקיפין, כדי להוות הרשאה ו/או רישיון ו/או זכות לעשות שימוש בזכויות הקניין הרוחני של הנהלת האתר בלא אישור מראש ובכתב של הנהלת האתר.


  הוראות כלליות

 17. כל מקרה של אי התאמה או סתירה בין הוראות תנאי שימוש אלו לבין פרסומים אחרים כלשהם, תגברנה הוראות תנאי שימוש אלו לכל דבר ועניין. אין ולא יהיה כל תוקף לכל מידע ו/או מצג שיימסר בעניין זה, בכל דרך אחרת, למעט בדרך שינויו המפורש של תנאי שימוש אלו ופרסומם.
 18. שום ויתור, הימנעות מפעולה או מתן ארכה הניתנים ע"י בעלת האתר לא ייחשבו כוויתור על זכויותי ה של בעלת האתר עפ"י כל דין.
 19. הצדדים מסכימים כי בית המשפט המוסמך בכל הנוגע ל תנאי שימוש אלו ו/או הנובע ממנו יהיה אך ורק בית המשפט המוסמך בת"א ויחול עליו הדין הישראלי.
דילוג לתוכן